خمیر کلسیم هیدروکساید – Endonic Calcium Hydroxide Paste

70,000 تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید، حاوی سولفات باریم، رادیو اپک

برای پرکردن موقت کانال، سرنگ ۳٫۷ گرم

توضیحات

  • سرنگ ۳٫۷ گرم
  • حاوی سولفات باریم
  • رادیو اپک
  • برای پر کردن موقت کانال