ژل نرم کننده کانال (اندوژل) – RC Glide Gel

95,000 تومان

ژل نرم کننده کانال (اندوژل)

حاوی دو سرنگ ۵ میل

توضیحات

آرسی گلاید ژل یک محلول ویسکوز کارآمد بر پایه آب جهت کیلیت نمودن و روان کردن کانال ریشه میباشد که موجب سهولت حرکت ریمر و فایل در طول فرآیند آماده سازی شیمیایی-فیزیکی کانال ریشه دندان میگردد. سدیم ادتات موجود در فرآورده میتواند جداشدن یونهای کلسیم را بهبود بخشد تا کانال ریشه به خوبی تمیز شده و شکل گیرد. ژل روان کننده باعث چسبندگی ماده به اینسترومنت مورد استفاده و کاهش احتمال شکستن فایل درون کانال میشود.

ترکیبات:
سدیم ادتات (Tetrasodium EDTA) 19%، حامل پایه آب و گلیسرین

روش استفاده:
۱- به روش معمول، محفظه پالپ را باز کرده و فضای کافی جهت دسترسی به کانال ریشه را ایجاد نمایید.
۲- پالپ را برداشته و کانال را با محلول Hyponic شستشو دهید.
۳- RC Gel را درون کانال قرار دهید.
۴- پس از پایان فرآیند معمول اعمال فایل، کانال و محفظه پالپ را با محلول Hyponic شستشو دهید.
۵- کانال را با کن کاغذی خشک کرده و مسدود نمایید.