کیت ماتریس منحنی تور وی ام – Contoured Matrices Kit TorVM

420,000 تومان

کیت ماتریس منحنی فرم داده شده برای مولار/پری مولار

۳۰ عدد

توضیحات

Contoured Metal

Universal Kit