نرم کننده کانال مستردنت – Master Dent RC Lube

15% 573,750 تومان

نرم کننده کانال RC LUBE، (مشابه RC PREP)

تمیز، تعریض و ضدعفونی کننده کانال، ۲۴ گرم

توضیحات