محلول هیپوکلریت سدیم – Hypo-Endox

90,000 تومان

محلول هیپوکلریت سدیم ۲۵/۵ درصد، ضدعفونی و پاکسازی کانال، محلول ۲۲۰ میلی لیتر

توضیحات

هایپو-اندوکس ۲۵/۵ %

محلول سدیم هیپوکلریت با غلظت ۲۵/۵ %

جهت شستشو و ضدعفونی کانال ریشه در درمان اندو

  •  شستشوی داخل کانال ریشه ی دندان
  • باز نمودن مجرای توبول قبل از پر کردن دندان
  • برداشتن لایه ی اسمیر و بافت مرده
  • شستشوی کانال های دارای التهاب لثه
  • استفاده همزمان با کرم EDTA (مروا-پرپ) جهت آزادسازی حباب اکسیژن در کانال برای پاکسازی و بازکردن کانال
  • کاهش موثر و قابل توجه میکروارگانیسم ها
  • تخریب کامل بایوفیلم میکروبی انتروکوک فکالیس و حذف بایوفیلم های کهنه
  • زدودن باقیمانده های غیرزنده پالپ در طول باز کردن مکانیکی کانال

بسته بندی های موجود: بطری ۲۲۰ میلی لیتری  و یک لیتر