ماندرل پیچی تور وی ام – Mondrel for Stem Polishing Disc TorVM

52,000 تومان

ماندرل پیچی مخصوص دیسکهای بدون مرکز Stem

توضیحات