ماندرل فشاری تور وی ام – Mandrel Polishing Disc TorVM

100,000 تومان

ماندرل فشاری مخصوص دیسکهای پولیش مرکزدار (مشابه ۳M )

توضیحات