دیسک پرداخت مرکزدار تور وی ام – Polisbhing Discs. Universal Kit TorVM

999,000 تومان

۴۸ عدد دیسک پرداخت مرکزدار + ۷۵ نوارپرداخت کامپوزیت + ۱ ماندرل فشاری

توضیحات