خمیر کلسیم هیدروکساید مستردنت – Master Dent Calcium Hydroxide Paste

خمیر کلسیم هیدروکساید

حاوی سولفات باریم

برای پرکردن موقت کانال

سرنگ ۱ گرم

توضیحات

  • سرنگ ۱ گرم، برای پر کردن موقت کانال

موارد استفاده: